ร้อยไหม เจ็บไหม ? หลังทำต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง ?