จับคู่โปรแกรม ปรับรูปหน้า ให้เป็น V-Shape แบบดับเบิ้ล